NOV 11 2013

Etik för terapeuter

Etik

De som arbetar som terapeuter har tystnadsplikt och bör alltid följa de etiska riktlinjer som tagits fram inom branschen.

Respekt och rättvisa

Det är viktigt att en terapeuts arbete bygger på respekt både för patienten och terapeutens egen integritet. Att terapeuten behandlar alla patienter lika och har humanistiska och demokratiska ideal bär stor vikt i arbetet. Som terapeut har man ett stort ansvar varje dag då arbetet har att göra med vård av människor. Att terapeuten är väl insatt i och medveten om de etiska implikationerna för psykoterapi är ytterst viktigt när det kommer till sådan fall som kan vara i behov av tvångsvård eller –medicinering.

Rättigheter och skyldigheter

Det är viktigt att terapeuten går igenom den terapeutiska relationen med sina patienter och förklarar båda parters rättigheter och skyldigheter samt ansvarsområden. Det är terapeutens uppgift att upplysa patienten om sekretess, dokumentering och dess användning samt terapins ändamål.

Om terapeuten är intresserad av att använda patientmaterial i forskning eller utbildande syfte är det viktigt att få patientens godkännande först. Skulle man som terapeut av någon anledning behöva avbryta terapin i ett skede då patienten fortfarande är i behov av terapi bör man se till att patienten kommer i kontakt med en ny terapeut.

Skyldigheten att agera

Skulle man som terapeut upptäcka att en kollega inte arbetar enligt de gällande etiska reglerna är det viktigt att man reagerar och vidtar nödvändiga åtgärder. Alla människor ska kunna känna sig trygga och professionellt bemötta då de söker hjälp för psykisk ohälsa. Terapeuter som inte uppfyller de etiska kraven är inte lämpade för arbete inom yrket. En terapeut ska i alla situationer handla professionellt.

Det kan också vara så att en anhörig till någon som går hos en terapeut anar oråd. Denna kan också göra en anmälan mot en terapeut om de tror att personen i fråga har brutit mot de etiska reglerna eller på något sätt skadar sin patient.