JAN 26 2015

Etik kring abort

Etik

Aborter och dess vara eller icke vara har historiskt sett alltid varit ett känsloladdat ämne. Hos de flesta religiösa grupper motsätter man sig handlingen, även om hårdheten i frågan skiftar. Även ur enbart moralisk synvinkel går åsikterna isär, där å ena sidan kvinnans val finns i fokus och i andra barnets rätt till liv.

Foster

RELIGIÖSA ASPEKTER

Abortfrågan är ett hett omtvistat ämne med en rad etiska aspekter. Ur religiös kristen synvinkel får man nog lov att säga, att de historiskt sett ställt sig starkt kritiska till handlingen. Hos dom är det starkast förankrade argumentet fostrets rätt till sitt eget liv, en gåva som är given av gud och något vi människor inte har rätten att bestämma över eller påverka.

Den katolska kyrkan har här väldigt starka åsikter och menar på att fostret, redan i dess tidigaste stadium är en människa med samma värde som alla andra och fördömer därmed även dagen-efter-piller.

Inom Islam är inställningen inom förgreningarna ofta splittrade, men i allmänhet kan man säga att preventivmedel ses som acceptabla. Abort är här ett sämre alternativ, men ändå en möjlighet så länge inte 120 dagar gått sedan befruktningen skede. Då räknas det nämligen som att fostret fått sin själ.

MORALISKA ASPEKTER

På ett enbart moraliskt plan, talar man ofta på internationell nivå om två specifika grupper, ”Pro-choice” och ”pro-life”. Då är båda starka motpoler till varandras ståndpunkt, där ”Pro-choice”-anhängarna hävdar kvinnans rätt att själv avgöra om hon vill fullfölja sin graviditet eller inte (åtminstone till en viss tidpunkt i graviditeten) och där ”pro-life”-anhängarna ställer sig på fostrets sida och dess rätt till sitt eget liv.

Motståndarna till abort, till skillnad från många religiösa grupper, tillåter dock abort i vissa speciella fall som vid till exempel våldtäkt, incest, eller om moderns liv är i överhängande fara, vid en genomförd graviditet.

För att ens veta hur det ligger till, om man är gravid eller inte, och för att kunna göra ett medvetet och aktivt val angående processen, krävs det att man genomför ett graviditetstest i tid. På graviditetskollen.nu finns bra test att tillgå och en stor mängd andra artiklar förknippade med graviditeten.

TÄNK IGENOM DITT BESLUT

Sist men inte minst så är det du som ska avgöra hur du vill göra med din kropp så tänk igenom ditt beslut noga. Det är du som sedan ska leva med ditt val och det måste kännas rätt i hjärtat. Det finns situationer man inte alltid kan råda över, olika sjukdomar och allas levnadsöden är olika.

Se givetvis först till att alltid skydda dig om du inte är beredd eller har möjlighet att skaffa barn. Det finns dagen-efter-piller att använda i de fall något inträffat som man inte kunnat ta med i beräkningarna och man kan faktiskt bli gravid trots preventivmedel även om det är ytterst ovanligt. Du bör alltid meddela din läkare om du tar andra läkemedel så de inte motverkar dina p-piller och tänka dig för om du exempelvis varit magsjuk och inte fått behålla din dos.

Hur du än väljer att göra så är det ett beslut som bör fattas så tidigt som möjligt i graviditeten, vill man ha en medicinska abort så görs den fram till vecka 9 i graviditeten och en kirurgisk utförs till och med den 18 veckan.

PRATA MED NÅGON

Det är alltid skönt att få prata med någon som förstår din situation, det kan vara en psykolog eller nära vän. Oavsett vem du pratar med så kan det vara skönt att få lätta sitt hjärta. Det kan vara svårt för utomstående att sätta sig in i din situation och genom att få förklara hur du upplever din situation kan göra att de som står dig nära förstår hur du tänker och får mer förståelse.